Dienstag, 8. Dezember 2009

Wales Culture International

Mi oedd Diwylliant Cymru Rhyngwladol wedi bod yn un o'm buddiannau mwyaf angerddol am bron i ugain mlynedd bellach.


Rwy'n Anthropolegydd Diwylliannol sy wedi dysgu am y diwlliant Cymraeg o safbwynt hanesyddol a diwylliant cyfoesdrwy ymchwil yn Göttingen, Yr Almaen, a ddysgwyd yng Nghaerdydd. Mae gen i gwybodaeth ymchwil yn y mater hwn a phrofiad ymarferol.

Rwy wedi dysgu yr iaith Cymraeg fy hun, ac rwyf bellach wedi bod yn siaradwraig rhugl am ddeng mlynedd. Rwyf wedi byw yng Nghaerdydd (pan oeddwn yn byw y Mhentyrch, Heol-y-Parc, mi oeddwn yn hyd yn oed yn aelod o Blaid Cymru), Aberystwyth ac ym Machynlleth. Rwyf wedi mynychu'r Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer yr wythnos gyfan dros ddeng gwaith, sefydlu arddangosfeydd celf rhyngwladol o Gymru ac am Gymru, yn perthyn i'r gymdeithas Caerdydd Almaen, wedi gwneud 13 o benodau ar gyfer podled diwylliannol Cymru yn Almaeneg, wedi bod yn gweithio yn Sain Ffagan am gyfnod hir ac fe ysgrifennais traethawd MA am y amgueddfa awyr agored yn Saesneg ar gyfer Goettingen Brifysgol. Mi oeddwn i weithio ar gyfer y Rhwydwaith Archifau Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru am dros dair blynedd. Mae Cymru 2.0 wedi bod yn her fawr i mi! Yr wyf yn falch i gyflenwi dim ond rhai cysylltiadau pwysig wefan sy'n cael eu hyrwyddo diwylliant Cymru yn rhyngwladol (mae hwn yn ddetholiad yn unig):


http://www.sub.uni-goettingen.de/archiv/ausstell/2008/wales.html
http://www.germanblogs.de/archive/author/Netty
http://www.kultura.lv/en/calendar/3787/
http://www.qype.com/search/find_by_tag?qype_query=walisisch
http://www.scribd.com/doc/7654404/Wales-Culture-Ethnoleg-Ewropeaidd-yng-Nghymru
http://www.arhivi.lv/index.php?1&61&view=news-detail&news_id=2284
http://twitter.com/welshcultureBuaswn yn ddiolchgar pe gallech gymryd golwg da ar y cysylltiadau. Yr wyf wedi gweld y ddadl ar hyrwyddo'r Diwylliant Cymru ar y llwyfan global ym mis Tachwedd yn y Cynulliad. Rwy'n cytuno â'r Janice Gregory, Llafur, Ogwr, a ddywedodd bod y tirwedd celfyddydau yng Nghymru weithiau yn ymddangos fel "cluttered". Mae diwylliant yn helpu'r economi.

Yr wyf wedi helpu fy mhartner Mark Robert Davey fel asiant. Mae e wedi bod yn cael trafferth fel ffotograffydd o Gymru (ac yn) Nghymru. Dangosodd arddangosfeydd am Gymru yn rhyngwladol, talu am ei hun. Dyma y gwefan y gwaith ffotograffiaeth: http://www.mrdgallery.com


Hoffwn i werthu Cymru yn fwy i'r llwyfan byd-eang, ac rwy'n bendant o'r farn na allai llawer o bobl yn gwneud hyn yn ogystal â galla i gwneud gyda fy mhrofiad. Rwy'n gwybod yr holl gysylltiadau rhyngwladol a fyddai'n ddefnyddiol yn ein hymdrech â'r enw da Cymru. Mae fy ffrind Carys Pugh D'Auria yn hyrwyddo Caerdydd dramor - Cardiff & Co. Nid wyf wedi cael unrhyw grant neu gymorth i wneud hyn ar gyfer Cymru. Efallai y gallwch chi helpu?


Wales Culture International/Welsh Culture International has been one of my most passionate interests for almost twenty years now.


I am a Cultural Anthropologist who through much intense university research in Göttingen, Germany, and in Cardiff learnt about the Welsh Culture in historic terms and the contemporary culture. I have research knowledge in this matter and practical experience.

I taught myself the Welsh language, and I now have been a fluent speaker for ten years. I have lived in Cardiff (when I lived in Pentyrch, Heol-y-Parc I was even a member of Plaid Cymru), Aberystwyth and in Machynlleth. I have attended the Eisteddfod Genedlaethol for the whole week over ten times, set up international art exhibitions from Wales and about Wales, belonged to the Cardiff German society, twice I edited Yr Angor in Aberystwyth, have done 13 episodes for a Welsh cultural podcast in German, worked in Sain Ffagan for a long while and wrote my MA thesis about this open-air museum in English for Goettingen University. I worked for the Archives Network Wales at the National Library of Wales for over three years. Wales 2.0 has been a great challenge for me! I am pleased to supply you only with some important website links that are promoting the Welsh culture internationally (please note that this is only a selection):


http://www.sub.uni-goettingen.de/archiv/ausstell/2008/wales.html
http://www.germanblogs.de/archive/author/Netty
http://www.kultura.lv/en/calendar/3787/
http://www.qype.com/search/find_by_tag?qype_query=walisisch
http://www.scribd.com/doc/7654404/Wales-Culture-Ethnoleg-Ewropeaidd-yng-Nghymru
http://www.arhivi.lv/index.php?1&61&view=news-detail&news_id=2284
http://twitter.com/welshculture
http://cy.wikipedia.org/wiki/Rhwydwaith_Archifau_CymruI would be grateful if you took a great look at the links. I have seen the debate on promoting the Welsh Culture on the Welsh stage in November. I agree with Janice Gregory, Labour, Ogmore, who stated that the arts landscape in Wales sometimes seems a cluttered one. Culture brings the tourists to Wales. Culture helps the economy. You said in the debate that you would hate to see duplicate efforts. I listened to Alun Cairns and Bethan Jenkins who also said that there is a lot of work to be done. Menna Richards talked about collaboration. This is often not the case. The marketing of it internationally is not good.

My partner Mark Robert Davey whose work I have been supporting as an agent has been struggling as a photographer from (and in) Wales. He showed exhibitions about Wales and from Wales internationally with much success paying for them himself. Here is the link to the website of the photographic work: http://www.mrdgallery.com


I would like to sell Wales more to the global stage, and I firmly believe not many people could do it as well as I could do with my background experience. I know all the international contacts who would be useful in our attempt with the Welsh reputation. My friend Carys Pugh D'Auria is promoting Cardiff abroad - Cardiff & Co. However, my means are limited.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen